Páteční dopoledne si užili současní žáci. Na konci bohatého programu předali jejich zástupci ze studentského parlamentu časovou schránku s dokumenty a vzkazy pro budoucí generace. Umístíme ji do prostoru nad jevištěm auly, který není běžně přístupný. Odpoledne slavilo téměř 70 učitelů a provozních a správních zaměstnanců, kteří na obchodní akademii pracují nebo pracovali. Celé setkání provázela velmi přátelská atmosféra, někteří účastníci se potkali po mnoha letech a vzpomínky nebraly konce.

Sobota byla věnována absolventům, příznivcům školy a veřejnosti. Začala dnem otevřených dveří, při kterém si návštěvníci mohli prohlédnout kromě interiéru školy výstavu starých učebnic, učebních pomůcek a historických dokumentů včetně originálů vysvědčení. To nejstarší pocházelo z prvního roku existence školy. Expozici doplňovala dochovaná tabla a fotografie. Účast byla opravdu velká – škola praskala ve švech. A velký byl také zájem o vydaný almanach a pamětní listy (almanach lze ještě zakoupit v kanceláři OA).

V poobědním větrném počasí odhalila paní Jana Kaněrová za přítomnosti starosty a místostarosty Břeclavi, členů pedagogického sboru, hostů a veřejnosti pamětní desku u stromu vysazeného v roce 2009 na počest našeho učitele Mgr. Bedřicha Kaněry.

Následoval oficiální program v břeclavském kině. Čestná místa v obecenstvu zaujali kromě významných hostů a sponzorů také absolventi školy  medailisté z republikových, evropských i světových klání v grafických disciplínách, účetnictví, ekonomických znalostech nebo sportu. Projevy ředitele školy, krajské radní JUDr. Jany Pejchalové a místostarosty Břeclavi Mgr. Richarda Zemánka vystřídala prezentace ke stoleté historii obchodní akademie a poté křest nového almanachu. Role kmotrů se ujali tři poslední ředitelé školy Ing. Viktor Beran, PhDr. Leo Čuda a Ing. Jaroslav Glier. Důstojnou tečkou za dvoudenním maratonem oslav bylo představení Veselé paničky windsorské v podání školního souboru Divadlo Bedřicha Kaněry. Zahráli si v něm jak nynější, tak bývalí žáci.

Je samozřejmé, že tak rozsáhlé akce by škola vlastními silami nezvládla. Dovolte mi proto co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří k jejich realizaci přispěli, a to nejen financemi, věcnými dary, písemným materiálem, fotografiemi, ale i osobními zážitky a odbornými radami. Děkuji také účastníkům za vřelá slova chvály a zápisy do kroniky. Velmi si jich vážíme a jsou pro nás závazkem do budoucna. Oslavy se vydařily a my jdeme dál… Sto let existence školy je důvod pro zastavení a zamyšlení se nad současným stavem i perspektivami.

Obchodní akademie za dobu své historie prošla celou řadou změn – měnil se název i sídlo, vyučované obory a dokonce čelila snahám o úplné zrušení. Poslední velká změna nastala v červenci 2012, kdy došlo rozhodnutím Zastupitelstva JMK ke sloučení se Střední odbornou školou průmyslovou Edvarda Beneše a Středním odborným učilištěm, Břeclav do jednoho subjektu. Dnes je obchodní akademie odbornou, ekonomicky zaměřenou součástí školy. Máme osm tříd čtyřletého denního studia. Situace po optimalizaci se ustálila a nám se daří. Důkazem jsou dobré studijní výsledky, řada realizovaných aktivit a úspěchy v soutěžích. Velkou výhodou oboru obchodní akademie je široké spektrum uplatnění absolventů. V posledních letech poptávka po těch našich rostla. Firmy se snažily oslovit žáky už v posledním ročníku. Největší zájem byl o účetní. Často však neuspěly, protože značná část našich žáků pokračuje po maturitě v dalším studiu na vysokých školách nebo začíná podnikat.

Dlouhodobě se snažíme vyhovět požadavkům trhu práce. Vyučujeme dva cizí jazyky, žáci umí ovládat a používat počítač a zaměřujeme se i na aplikační složku vzdělávání. Velký důraz klademe na odborné předměty, jako jsou ekonomika, ekonomie, účetnictví, daně, právo nebo statistika, a na předměty, ve kterých si žáci prakticky procvičují teoretické znalosti získané v průběhu studia. Propojení výuky s praxí zajišťuje také systém exkurzí, přednášky a besedy s odborníky a především to, že žáci absolvují praxi v organizacích.

Jedním z důvodů našich úspěchů je stabilní a fundovaný pedagogický sbor. Považujeme za velmi přínosné, že většina našich učitelek odborných předmětů má vlastní zkušenosti z reálného pracovního prostředí mimo školu. Do budoucna by bylo užitečné, kdyby se nám naskytlo více možností organizovat stáže vyučujících přímo ve firmách. Odbornou erudici našich pedagogů dokládá také to, že již mnoho let jsou autory učebnic a sbírek ekonomiky a daní. Naše publikace používají i jiné školy v republice a pro nás je to výborná reklama.

Uplynulo 100 let života obchodní akademie, 100 let příběhů. Do dalšího období přejeme škole jen vnímavé a motivované žáky, fundované, aktivní a pro svou práci zapálené učitele a takové podmínky, které umožní vzdělávat kriticky myslící a v praxi dobře uplatnitelné odborníky.

Jana Dyčková, zástupkyně ředitele školy