Pro mě je důležitější, jak město nakládá s vydělanými penězi, které mu plynou do kasy. Kde však najít takovou informaci? Ať vedení města v příštím vydání měsíčníku Radnice napíše, kam přesně tyto peníze směřují.