Valtice jsou po celý rok bohaté na kulturně-společenský život. Na které z akcí byste rád návštěvníky města pozval a proč?

Před námi je Valtické vinobraní, tradičně pořádané první sobotu v říjnu, letos 5. října. Město je připravuje spolu se střední vinařskou školou. Začne průvodem městem ve 12 hodin a slavnostní zahájení je ve 14 hodin na náměstí. Na vinobraní vystoupí umělecké soubory z Valtic a okolí, ale i z Čech a jako každý rok Taneční skupina ze Schrattenbergu. Ve Valticích se pořádá mnoho dalších kulturních a společenských akcí. Jsme stálým partnerem cyklu koncertů Concentus Moraviae, první červencový týden se zde koná Letní škola barokní hudby, ve městě v té době zní ze všech stran hudba a každý den večer se koná koncert. Za podpory města bývá ve Valticích cyklus čtyř koncertů Haenkeovy barokní varhany.

Aktivní jsou valtické vinařské spolky a Krojovaná společnost při pořádání Fašanku a Valtických hodů. Samozřejmě nesmíme zapomenout na vinařský „Wimbledon" – Valtické vinné trhy, které se konají v květnu, letos již pošestačtyřicáté a další vinařské akce a košty pořádané v podzimních a zimních měsících.

Valtice jsou vinařským městem a častým turistickým cílem, jak se to odráží v rozpočtu města či ve městě samotném?

Ve městě vznikla a nadále vzniká řada penzionů a ubytovacích prostor. Z poplatků za pobyt plynou do města významné zdroje. Snažíme se však na druhou stranu tyto peníze využít na propagování Valtic, podporu turistického ruchu a služeb s ním souvisejících.

Nakolik Valticím pomáhá turistický ruch a nakolik jim škodí? Jak se daří soužití obyvatel s turisty?

Turistický ruch přináší pozitivum v pracovních příležitostech v pohostinství, ubytovacích službách a dalších oblastech. Proto zasluhuje velkou podporu ze strany města. Na druhou stranu znamenají i zátěž pro město, jeho rozpočet i občany. Vedeme Turistické informační centrum, propagujeme město a akce, musíme pečovat o vzhled a veřejná prostranství. Řadu akcí podporujeme i finančně.

Ve Valticích se poslední dobou hodně budovalo. Můžete přiblížit některé z investičních akcí, z nichž máte coby starosta města radost?

Zaměřili jsme se na opravu infrastruktury ve městě, jako jsou ulice a chodníky. Získali jsme dotaci od Fondu dopravní infrastruktury na vybudování bezbariérových chodníků podél hlavních ulic I., II. a III. třídy. Opravili jsme část ulice Střelecká. Byl dokončen významný projekt regenerace zeleně ve Valticích, který zahrnoval mimo jiné i výsadbu 600 nových stromů. Jeho údržba spočívající především v zálivce a kosení trávy je pro technické služby města náročná. Nezapomínáme ani na sportovní vyžití našich dětí. Dokončujeme fasádu nové sportovní haly a letos vybudujeme víceúčelové hřiště s běžeckou šedesátimetrovou dráhou.

Valtice jsou historickým městem a řadu let se účastníme Programu regenerace městských památkových center. Pomocí tohoto programu a vlastních prostředků byla opravena velká část historických městských hradeb, dále radnice a špitál milosrdných sester.

Akce ve Valticích.

Pokud jde o investice do budoucna, jaké akce ve Valticích připravujete?

Budeme pokračovat v obnově a opravách infrastruktury – ulic, veřejných prostranství, chodníků. Máme připraveny projekty oprav dalších tří ulic, pozornost si zaslouží centrum okolo autobusového nádraží. Myslíme i na nabídku pozemků pro rodinnou výstavbu, připravené jsou pozemky na ulici Lipová.

Je něco, co je podle vás potřeba ve Valticích zrealizovat či zlepšit, ale nedaří se to, například kvůli nedostatku financí?

Vnímáme problémy s parkovacími místy ve městě, především v době konání větších akcí. Valtice jsou historickým městem, řada uliček není přizpůsobena pro provoz a parkování.

Čím mohou být podle vás Valtice pro návštěvníky města zajímavé a na co byste je rád upozornil?

Valtice samotné a krajina okolo města byla po staletí kultivována a obhospodařována až do podoby přírodního parku s vybudovanými salety a zámečky. Toto jedinečné území bylo zapsáno do seznamu kulturního dědictví UNESCO jako Lednicko-valtický areál.

Do Valtic přišel roku 1605 řád milosrdných bratří, mezi členy řádu působila řada významných osobností, za něž bych jmenoval pátera Norberta Bocciuse, botanika, lékaře, který znamenitým způsobem zmapoval flóru okolí Valtic a sestavil jedinečný herbář. Dále to byli bratři Bauerové, kteří ve svém mládí působili ve Valticích a vyzdobili kresbami právě zmíněný herbář. Své slávy se dočkali v zahraničí a jeden z nich dokonce působil na anglickém královském dvoře.

Z členů rodu Lichtenštejnů, který měl téměř šest století ve Valticích své sídlo, bych chtěl vyzvednout Johanna II., jehož vláda trvala 70 let a byla historicky druhá nejdelší v Evropě. Pamatoval na rozvoj města, jeho instituce, školství, zdravotnictví, průmysl a zemědělství.       (bar)

PROJEKT OBCE: Tento text je součástí komerčního projektu Deníku Rovnost Obce. Představují se v něm obce jihomoravského regionu.