V minulých letech zastupitelé obce Hrušky podpořili činnost občanského sdružení Sokol Podluží takto: v roce 2007 finanční podpora z rozpočtu činila 285 000,– Kč, v roce 2008 částka činila 400 000,– Kč a v roce 2009 bylo poskytnuto 289 000,– Kč. Tyto prostředky byly určeny na činnost Sokola Podluží a na údržbu pronajatého hřiště.

Závěrem roku 2009 obec Hrušky ze svého rozpočtu uhradila na základě platebních výměrů Finančního úřadu Břeclav 176 748,– za porušení rozpočtové kázně a 176 748,– jako penále za porušení rozpočtové kázně.

Obě tyto částky byly vyčísleny Finančním úřadem v Břeclavi za neuskutečněný projekt pod názvem „Česko-rakouské kulturně sportovní setkání – Prázdninový kemp 2005“, kdy pan František Tichý jako tehdejší starosta obce čerpal v rámci tohoto projektu finanční prostředky z fondů Evropské unie a Kemp 2005 se vlastně nekonal. Celou věc v současné době šetří Nejvyšší státní zastupitelství Olomouc, pobočka Brno jako podezření ze spáchání trestného činu. Do těchto plateb je zahrnuta nemalá částka přesahující 100 000,– Kč za vodu spotřebovanou v kabinách klubu a na závlahy hřiště a stočné, protože pan František Tichý jako předseda klubu odmítal podepsat příslušné smlouvy.

Kam zmizely peníze za kemp?

Co se týká nájemní smlouvy na fotbalové hřiště, informace, které pan Tichý podal, nejsou zcela pravdivé. Obec Hrušky se na sklonku minulého roku stala plátcem DPH. Z tohoto důvodu byly přepracovávány nájemní smlouvy se všemi subjekty, do kterých se DPH zapracovávala.

Sokolu Podluží byl taktéž zaslán návrh dodatku k nájemním smlouvám na hřiště s průvodním dopisem, ve kterém byla uvedena možnost kompenzace tohoto nájmu z rozpočtu obce Hrušky, tzn. obec Hrušky by poskytla finanční prostředky ze svého rozpočtu na úhradu DPH + nájmu a Sokol Podluží by tyto částky obci Hrušky uhradil zpět. Částka by byla poskytnuta mimo obvyklou finanční podporu na činnost klubu.

Ze strany Sokola Podluží však návrh nebyl akceptován a stal se záminkou pro skončení fotbalu v Hruškách. O jednostranném ukončení nájemního vztahu týkajícího se pronájmu sportovních hřišť rada obce Hrušky nikdy neuvažovala.

Problémů mezi obcí a Sokolem Podluží potažmo Františkem Tichým je však více, než je zdrávo. Zastupitelstvo obce před časem odsouhlasilo prodej části vlastního pozemku u silnice na Hodonín.

Sokol Podluží měl zájem zde stavět kabiny a další sportoviště, proto hned druhý den po zasedání zastupitelstva obce podal pan Tichý jménem Sokola Podluží žalobu na určení vlastníka tohoto pozemku, čímž vlastně celý oddíl poškodil. Tím vlastně jakékoliv nakládání i s částí pozemku zablokoval. To, že by obec prodejem získala 3 mil. do svého rozpočtu, mohla splatit část úvěru, tím snížit dluhové zatížení obce i s úroky a zbytek prostředků použít na rozvoj obce, asi bylo pro Sokol Podluží vedlejší. Mimo jiné než k prodeji došlo, zastupitelstvo navrhovalo část pozemku pod nové kabiny a jejich zázemí Sokolu Podluží darovat. Pan Tichý jako předseda oddílu na návrh nepřistoupil.

Žaloba blokuje důležité pozemky

Dalším problémem je duplicitní vlastník Sokol Podluží na místním Kulturně společenském centru v Hruškách, které obec Hrušky rekonstruovala ze svého rozpočtu milionovými částkami a zadlužením. Tento duplicitní vlastník budovy se taktéž objevil v době starostování pana Tichého.

V rozpočtu obce na rok 2010 je připraveno 200 000,– Kč na sportovní činnost. Podmínkou finanční podpory pro Sokol Podluží je splnění několika podmínek – stažení žaloby na určení vlastníka pozemku, jehož část hodlá obec prodat; úhrady dlužných částek za vodné a stočné na hřišti a v kabinách (finance na tyto platby byly poskytnuty ve finanční podpoře v roce 2009); výmaz duplicity na místním Kulturně společenském centru a uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem hřiště se zapracováním DPH (možnost kompenzace z rozpočtu obce).

Dalších problémů je více. Takže, vážení čtenáři, opravdu obec Hrušky budí dojem, že v minulosti nepodporuje a nemá snahu podporovat fotbal v Hruškách? Myslíte si, že by jiná obec více podporovala činnost TJ, která ve svém názvu nenese název mateřské obce?

Já jako starosta obce přeji členům tělovýchovné jednoty v roce 2010 vše nejlepší, pevnou ruku a zdravý rozum při dalších rozhodnutích a hodně úspěchů nejen na poli sportovním.

JOSEF TRECHA - Autor je starostou obce Hrušky