Ti pořádali v hostinci u sester Holbových besedy a značně tak přispěli k tomu, že se objevilo několik jednotlivců, kteří se začali zabývat založením Sokola ve Velkých Němčicích. Tito jedinci věděli, že musí získat především vlivné osobnosti v obci a jednou z nich byl obvodní lékař MUDr. Antonín Holubík, dále učitel V. Kelbl a obchodník František Bečka.

Uvažovalo se o informační schůzi, ale byla potíže s místností. Nakonec se schůze konala v hostinci na radnici. Zde promluvil legionář Václav Šeda, MUDr. Holubík a další tři učitelé. Hned se přihlásilo 55 členů a byl ustaven zatímní výbor ve složení dr. Holubík, Fr. Frank, Fr. Bečka, Václav Šeda, Jan Vedra, T. Holbová a M. Novotná.

Tento výbor požádal o zapůjčení páté třídy zdejší školy k vybudování tělocvičny a uvažoval o zakoupení prvního nářadí. 24. dubna 1920 se usnesl na založení TJ Sokol. 30. května 1920 se na dvoře zámku uskutečnila první sokolská besídka, za získané peníze se zakoupilo první nářadí. 3. června 1920 se konala ustavující valná hromada, na které byl zvolen starostou dr Holubík, místostarostou Fr. Frank, vzdělavatel a zapisovatel V. Kelbl, náčelníky Petr Klobása a V. Holbová, členové výboru J. Vedra, F. Bečka, A. Filípek, B. Višňovský, R. Šolarová, V. Šeda a J. Rujzl.

Stanovy byly zaslány 30. dubna 1920 na Zemskou polit. správu do Brna. Začali cvičit dospělí, dorost a žactvo, v prosinci se uskutečnila vánoční nadílka a na Silvestra divadelní představení. Na konci roku měl Sokol hrazdu, bradla, 2 žíněnky, smeták, lopatku a lampu. Bylo zakoupeno rovněž jeviště. Sokolská práce se dále rozvíjela, byl založen divadelní odbor, pořádány taneční zábavy, přednášky, výlety a samozřejmě se členové zúčastňují veřejných cvičení a besídek v okolních vesnicích.

Počet členů v roce 1921 byl 66. Dochází postupně k obměně funkcionářů, po dr. Holubíkovi se stává na chvíli starostou F. Frank, pak se Holubík pět vrací, ale v roce 1923 zemřel. Funkce se ujímá A. Straka, který se však v roce 1927 odstěhoval, po něm nastupuje dr. Jouza.

V roce 1928 dochází k vybudování cvičiště při parcelování velkostatku. Z tělocvičny ve škole se stává opět třída, což značně oslabilo cvičení v zimních měsících. Podařilo se však dohodnout s hospodským Ederem a z části hospody byl vybudován prostor 8×15 metrů, kde se cvičilo a pořádaly další akce.

V roce 1932 se IX. všesokolského sletu zúčastnilo sedm členů a dva dorostenci. Zásluhou pečlivě vedené kroniky jednoty se zachovala všechna důležitá data, v 30. letech však záznamy končí a tak se jen těžce získávala data o další činnosti.

Víme jen, že 22. listopadu 1941 byla činnost Sokola Němci zastavena. 15. prosince 1945 došlo k obnovení činnosti, v roce 1948 byl starostou A, Šeda. Ze zpráv z roku 1949 je zjevné, že Sokol vyvíjí minimální činnost a v 50. letech vlivem politických událostí je sokolská činnost zrušena.

Bohužel ani po roce 1989 ve Velkých Němčicích nedochází k obnově činnosti Sokola, v práci se prosadila orelská jednota.