Osobami se zdravotním postižením jsou osoby, které byly uznány plně nebo částečně invalidními, a osoby, jimž byl přiznán statut osoby zdravotně znevýhodněné rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení nebo od 1. července 2006 rozhodnutím úřadu práce.

Posledním zářijovým dnem letošního roku uplynula tříletá lhůta, po kterou se fyzické osoby uznané okresní správou sociálního zabezpečení, případně jiným orgánem, za osoby se změněnou pracovní schopností považovaly za osoby ze zdravotním znevýhodněním.

„Upozorňujeme proto všechny, kteří dosud měli přiznán statut osoby se změněnou pracovní schopností a do uvedeného data si žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou u úřadu práce nepodali, aby tak neprodleně učinili,“ uvedla vedoucí kontrolního a právního odboru Úřadu práce v Břeclavi Vojtěška Nezvalová.

Ty, kterým statut osoby zdravotně znevýhodněné od výše zmíněného data nebyl přiznán, nebude moci zaměstnavatel započítat do rozsahu plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, přestože v původním rozhodnutí doba trvání změněné pracovní schopnosti přesahuje datum 30. září 2007.

Rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou vydaná okresní správou sociálního zabezpečení před 1. červencem 2006 jsou platná do 30. června 2009.⋌ (nez)