Začal podzim a s ním končí „komáří sezona“. Mohlo by se zdát, že je v tuto chvíli zbytečné o komárech mluvit, myslím však, že je tomu přesně naopak. Komáří kalamita se často dostavuje rychle a nečekaně. Nabízí se zde tak trochu srovnání s požárem. Každému je jasné, že když začne hořet dům, je pozdě shánět se po výrobcích stříkaček a dělat nábor do hasičských sborů.

Dolní Pomoraví a Podyjí má v rámci ČR z hlediska výskytu komárů výjimečné postavení Jejich výrazné přemnožení, spojené s častým vznikem komářích kalamit souvisí s místními přírodními poměry. Mimořádně vysoký výskyt komárů na jihu Moravy je znám i z minulosti a ani do budoucna nelze počítat s výrazným zlepšením. Naopak. V důsledku předpokládaného globálního oteplování a s ním spojeným vzrůstem četnosti extrémních klimatických jevů se situace může ještě zhoršit.

Již nyní je možno sledovat nejen pozvolné změny v druhovém složení, ale i v chování komárů. Nově se objevují dříve neuváděné druhy, stírají se hranice mezi dobou výskytu tzv. jarních a letních druhů komárů, v obytné zóně se stále častěji vyskytují druhy, o nichž se předpokládalo, že se od líhniště příliš nevzdalují. Na člověku sají i druhy původně považované za výhradně zoofilní. Nápadně se rovněž zvyšuje četnost a rozsah záplav.

Problém pro turisty


Výskyt komárů je na jihu Moravy významný z řady důvodů. Uvedl bych alespoň dva nejdůležitější:

1. Význam zdravotnický. I když není známo, že by zde komáři přenášeli v současné době nějaká zvláště závažná onemocnění, nelze tento faktor zcela přehlížet. Vzhledem k jejich mimořádně vysokému výskytu v oblasti a měnícím se klimatickým podmínkám představují i tady potenciální nebezpečí. Přehlížet rovněž nelze ani zdravotní problémy způsobené nadměrným bodáním.

2. Význam ekonomický. Zvláště s rozvojem cykloturistiky a lázeňství v oblasti dostává i tento problém zcela nové rozměry. Zvýšený výskyt komárů prakticky znemožňuje pobyt v otevřené krajině, a to často i ve dne.

Je zřejmé, že je v nejvíce ohrožených oblastech nutno přistupovat ke kontrole výskytu komárů mnohem aktivněji. Veřejnosti je asi nejznámějším způsobem ochrany aplikace insekticidních přípravků proti létajícím komárům. Přináší okamžité a viditelné výsledky, je třeba si však uvědomit i podstatné nedostatky. Má vždy jen charakter lokálních bariér s krátkodobou účinností, navíc musí být ošetřeny poměrně velké plochy. To ve svých důsledcích způsobuje, že se jedná o způsob poměrně drahý, který nevede k trvalému a výraznému snížení výskytu komárů. Nelze přehlížet ani to, že i při správně provedené aplikaci dochází vždy k určitému negativnímu zásahu do přírodních poměrů.

Trvalého snížení množství komárů lze dosáhnout pouze dvěma způsoby. Jedním je úplné vysušení líhnišť. Vzhledem k tomu, že se na Moravě drtivá většina líhnišť kalamitních druhů komárů nachází v lužních lesích, nelze tento způsob ve větší míře uplatnit. Lužní lesy představují unikátní ekosystém a jsou nesmírně cenné, a to nejen z hlediska ochrany přírody.

Hlavní pozornost je třeba věnovat využití biologických přípravků proti komářím larvám. Vzhledem k tomu, že se jedná a preparáty vysoce selektivní, nemají žádný negativní dopad na přírodu. Jejich aplikace je však velmi pracná, vyžaduje přesné načasování a výsledky nejsou na první pohled tak zřejmé. Jejich systematickým používáním lze sice dosáhnout významné snížení výskytu komárů, ne však jejich úplné vyhubení. Působí především preventivně a ne každý občan dotčených oblastí dokáže docenit jejich význam. Část komáří populace vždy vyletí a napadá lidi. Pro posouzení účinnosti chybí srovnání s tím, jak by situace vypadala bez použití přípravků.

Pomoci musí i obce

Pro účinný boj proti komárům je třeba zajistit:

1. Pravidelný a dlouhodobý monitoring líhnišť. Monitoring by měl umožnit stanovení nejvhodnější dobu pro aplikaci přípravků a vyhodnotit jejich účinnost. Jeho součástí by měla být i koordinace činnosti zúčastněných osob a organizací.

2. Dostatečnou zásobu účinných přípravků. Určité nezbytné množství musí být nepřežitě k dispozici. Vývoj komářích larev je za vhodných podmínek nesmírně rychlý (několik dnů), a je zde proto reálné nebezpečí z prodlení.

3. Dostatečné množství aplikační techniky a vyškolených pracovníků. V současné době zabezpečují na Břeclavsku tuto činnost Lesy ČR. Vzhledem k tomu, že je třeba ošetřovat velké plochy, často v těžce přístupném terénu, a část líhnišť, se nachází i mimo jimi spravovaná území, bylo by v budoucnu vhodné využívat, podobně jak tomu je v jiných státech s podobnými problémy (např. Německo), i dobrovolníky.

Pro každou z těchto složek je třeba zajistit každoročně dostatečné finanční zajištění. Nelze se omezovat pouze na deštivá léta. I za tak extrémního počasí, jaké bylo letos, docházelo lokálně k líhnutí často i velkého množství komárů, kteří zde následně vykladli vajíčka. Vzhledem k tomu, že jsou vajíčka kalamitních druhů komárů schopna v přírodě přežívat řadu let, vede to k jejich kumulaci, což se viditelně projeví někdy v budoucnu.

Do boje proti komárům se v posledních létech stále více zapojují i obce a regiony postižených oblastí. Bez jejich výraznějšího zapojení je účinný boj proti komárům nemyslitelný. Především při monitoringu je třeba více využívat i zájmové organizace a další milovníky přírody.

autor je specialista na komáry, doposud působí na břeclavském pracovišti Zdravotního ústavu Brno