Bohužel ani v malém městě nelze spoléhat na to, že role poskytovatelů těchto služeb a zajišťování osobních potřeb seniorům bude plně na jejich rodinných příslušnících a sousedech. Každý občan nemá takovou pomoc zajištěnu a tito lidé se mohou ocitnout bez péče.

Poptávka po sociálních službách roste, což mohou jistě potvrdit i mnozí starostové jiných měst a obcí. Ve většině obcí mají občané zájem takové služby využívat a zároveň je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu i potřebují.

Domov pro seniory Velké Bílovice poskytuje na základě své zřizovací listiny sociální péči takovým osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DPS jim poskytuje ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně, sociálně-terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování jejich práv i při obstarávání osobních záležitostí. Obslužnou péči vykonávají zaměstnanci složky města, tedy zdravotní sestry, pracovnice sociální péče a pomocný personál. Sociální služba se týká seniorů v obvodu obcí s rozšířenou působností (Břeclav, Mikulov, Hustopeče, Hodonín), přednostně ale občanů Velkých Bílovic.

Potřebu takových služeb nelze ale předvídat s naprostou přesností. V současné době je DPS plně obsazen seniory z našeho města i blízkého okolí. Jeho ubytovací kapacita je dvacet lůžek, provoz je trvalý.

Za sociální služby pro osoby s tělesným a zdravotním postižením různých věkových skupin náleží poskytovateli úhrada za péči ve výši přiznaného příspěvku. Není tedy pravda, že bezmocným seniorům příspěvek na péči odebíráme! Tento příspěvek městu Velké Bílovice jako poskytovateli ze zákona náleží! Takto nepravdivě se o našem DPS vyjádřila v jednom z minulých článků paní Mauerová, která ovšem nemůže znát tuto problematiku, neboť v našem DPS ekonomka s tímto příjmením nepracuje.

DPS je dále částečně hrazen ze státního, částečně z obecního rozpočtu. Poplatky seniorů a jejich příspěvky na péči nejsou dostatečným zdrojem na krytí všech nákladů spojených s provozem.

A jak dál? Bude stávající rozsah DPS pro město dostačující? S ohledem na to, že ekonomická aktivita občanů vzrůstá a větší nároky na pracovní sílu neumožňují dostatečnou péči o osobu blízkou, nelze jednoznačně jen spoléhat na péči rodiny. Mnoho rodičů žije osaměle bez svých blízkých. A tato problematika se dotýká i našeho města, které nárokům a nárůstu sociálních služeb bude zřejmě také čelit. Ne tento rok, ne příští, domnívám se ale, že tato doba není daleko.

MARIE VLKOVÁ. Autorka je starostka Velkých Bílovic