Podle ustanovení zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti vydat zaměstnancům potvrzení o zaměstnání (zápočtové listy). Na žádost zaměstnanců musí uvést také v odděleném potvrzení údaje o výši jejich průměrného výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti. Uvedené doklady slouží, mimo jiné, k zařazení zaměstnanců do evidence uchazečů o zaměstnání a k určení nároku na jejich podporu v nezaměstnanosti.

Úřad práce v Břeclavi upozorňuje zaměstnavatele, že pokud využili práva zastoupení v pracovněprávních vztazích jinou fyzickou či právnickou osobou, konkrétně přenesli na zástupce (zmocněnce podle příslušných ustanovení občanského zákoníku) svou povinnost vydat zápočtové listy nebo uvést údaje o výši průměrného výdělku a další skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti v odděleném potvrzení, je třeba, aby na takto vydávaných dokladech bylo oprávnění zmocněnce provádět tyto úkony jménem zaměstnavatele uvedeno.

Úřad práce dále upozorňuje zaměstnavatele – fyzické osoby, podnikající na základě živnostenského zákona, na to, aby jejich označení jako zaměstnavatele oprávněného k vydání příslušných pracovněprávních dokladů, odpovídalo zápisu jejich identifikačních údajů coby podnikatelského subjektu v živnostenském rejstříku.

Autorka je vedoucí kontrolního a právního Odboru Úřadu práce vBřeclavi