Nárok na podporu v nezaměstnanosti budou mít uchazeči o zaměstnání, kteří získali v rozhodném období, tedy v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností, např. samostatně výdělečnou činností, dobu důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v délce alespoň dvanácti měsíců.

Doby důchodového pojištění získané zaměstnáním bude třeba dokládat především evidenčními listy. Povinnost zaměstnavatele k jejich vydání zaměstnanci, případně povinnost k poskytnutí údaje o délce doby důchodového pojištění uchazeče o zaměstnání na žádost úřadu práce, v jehož je evidenci, vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost státních orgánů, obcí a krajů a jejich orgánů, včetně dalších právnických a fyzických osob poskytnout na výzvu úřadu práce součinnost formou sdělení potřebných údajů pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je nově dána i zákonem o zaměstnanosti.

Další podstatnou změnou zákona je zkrácení doby poskytování podpory v nezaměstnanosti o jeden měsíc a změna její výše v jednotlivých měsících (takzvané vícerychlostní poskytování). Podpůrčí doba bude nově činit u uchazeče o zaměstnání do padesáti let věku pět měsíců, od padesáti do pětapadesíti let osm měsíců a nad pětapadesít let jedenáct měsíců. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti bude činit v prvních dvou měsících podpůrčí doby pětašedesát procent, v dalších dvou měsících padesát a po zbývající dobu pětačtyřicet procent z průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého uchazečem v jeho posledním zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, nebo z jeho posledního dosaženého vyměřovacího základu.

Na rozdíl od současného stavu se do takzvaných náhradních dob zaměstnání nebude vůbec započítávat doba soustavné přípravy na budoucí povolání, bude však možné do nich zahrnout dobu osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Od 1. ledna tohoto roku se také se rozšiřuje okruh uchazečů o zaměstnání, jimž nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ti, kteří v posledních šesti měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sami ukončili vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce, již podpora nebude poskytnuta.

LUBOMÍR MARKO. Autor je ředitel Úřadu príce Břeclav