Další díly seriálu Nejkrásnější místa Pálavy naleznete ZDE

Na rozdíl od předchozích tato kategorie chrání významná území, kde je hlavním předmětem ochrany některý prvek neživé přírody. V tomto případě základ tvoří sprašový profil odkrytý těžbou hlíny, který je vedený jako unikátní stratotyp svrchního pleistocénu pro oblast jižní Moravy a Dolních Rakous.

Základní a nejlepší část památky tvoří kolmá stěna, na které jsou zřetelně viditelné tři vrstvy ukazující usazené půdy z dob ledových a meziledových. Postupně na sebe nasedající vrstvy hnědozemí a černozemí dokládají výskyt různé stepní fauny (měkkýše), a nejmladší vrstva, stará devětadvacet až dvaadvacet tisíc let obsahuje horizont mladší doby kamenné gravetien (pavlovien). V navazujícím svahu je ukrytý sprašový pseudokras, rozsáhlé podzemní krasové prostory s největším podzemním útvarem, takzvanou Netopýří jeskyní o délce sedmdesát metrů a hloubce dvacet metrů.

Pro rostliny není památka nijak zajímavá, zajímavější jsou zde snad jen večernice lesní a nebo mák bílý. Většina ploch nad stěnou nebo dna zemníku porůstají ruderální druhy, nejčastěji trnovník akát a jasan. Ze zvířat zde byli jednotlivě zjištění ve zmíněných podzemních prostorách vrápenci malí. Důležité jsou osluněné kolmé hliněné stěny, které vyhovují různým samotářským včelám, hloubícím si zde svoje chodbičky.

Nejcennější části profilu, tedy i přírodní památky, jsou ohrožené postupným zvětráváním hliněné stěny, její vodní a mrazovou erozí. Proto bylo nutné v minulých letech odklonit ze svahu nad profilem odtékající vodu tak, aby nenarušovala většinu území národní přírodní památky. A aby se profil nenarušoval kořenovým systémem stromů, bylo nutné stromy nad hranou profilu odtěžit.

Památka Kalendář věků spadá do kategorie národní přírodní památka.
Památka Kalendář věků spadá do kategorie národní přírodní památka.

Význam této nenápadné plochy si asi uvědomují spíše světoví odborníci na archeologii a paleontologii, přesto ale už i místní lidé se o toto území starají. Myslivci z Dolních Věstonic mají před stěnou profilu svoji hospodářskou budovu a již několik let také provádí potřebnou údržbu a péči, zejména kácení náletových dřevin a kosení.

Vážení čtenáři, seriál Nejkrásnější místa Pálavy najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Břeclavském deníku Rovnost.

JIŘÍ MATUŠKA (Autor je vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově)