Další díly seriálu Nejkrásnější místa Pálavy naleznete ZDE

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů a území s takzvanými přírodními stanovišti na území Evropské unie, kam již několik let patří i Česká republika. S Chráněnou krajinnou oblastí Pálava jsou tak spojené obě užívané kategorie, jak ptačí oblast, tak i evropsky významné lokality, které jsou již také začleněné do národní legislativy (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Tímto tedy stát převzal zodpovědnost za biologickou rozmanitost na svém území.

Ptačí oblast Pálava je svým vymezením zcela totožná s územím Chráněné krajinné oblasti Pálava a je cenná především významným podílem přirozených nebo málo ovlivněných stepních a lesních ekosystémů. Nejcennější biotopy druhově bohatých stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů se vyvinuly na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.

Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny. Řeka Dyje je obklopena lužním lesem, loukami a mokřadními společenstvy. Z ornitologického hlediska spočívá hlavní význam Pálavy ve hnízdění vzácných a ohrožených druhů, z nichž některé zde dosahují nejvyšších hustot v rámci České republiky.

K těmto druhům patří např. čáp bílý, strakapoud jižní, dudek chocholatý, pěnice vlašská, ťuhýk obecný a strnad luční. V Milovickém lese pravidelně hnízdní velmi silné populace káně lesní, jestřába lesního a včelojeda lesního.

Velmi hojnými druhy jsou i krutihlav obecný, strakapoud prostřední a lejsek bělokrký. Do Národní přírodní rezervace Křivé jezero se přestěhovala i jediná kolonie kormorána velkého na Moravě. Pavlovské vrchy představují i jediné pravidelnější zimoviště zedníčka skalního v České republice.

V praxi toto znamená jak vytvoření dalších, přísnějších podmínek pro ochranu vybraných druhů ptáků, ale také povinnost státu zajistit kompenzační opatření pro jejich ochranu.

Nemalým vkladem pro rozvoj regionu je pak i to, že území Natura 2000 se mohou stát zajímavými pro rozvoj šetrného turistického ruchu, zaměřeného přímo na pozorování ptáků.

Vážení čtenáři, seriál Nejkrásnější místa Pálavy najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Břeclavském deníku Rovnost.

JIŘÍ MATUŠKA (Autor je vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově)