Další díly seriálu Nejkrásnější místa Pálavy naleznete ZDE

JIŘÍ MATUŠKA

Pro rezervaci jsou typické polopřirozené a přirozené skalní a luční stepi na vystupujícím útesu jurského vápence s výskytem mnoha chráněných druhů. Zajímavé jsou zde hlavně trávy, lipnice bádenská a kostřava sivá s kostřavou walliskou. Nejdůležitější je ale západní svah severního vrcholu, který hostí jedinou populaci další trávy na Moravě, ovsíře stepního.

Výskyt ovsíře stepního, který zde představuje pozůstatek z doby ledové, je fytogeograficky velmi významný, protože další lokality má v Českém středohoří, v Hainburských kopcích v Rakousku a potom až v Rusku. V rezervaci bylo doposud nalezeno asi dvě stě dvacet druhů rostlin, z toho třiadvacet chráněných. Na svazích Šibeničníku kvete například hlaváček jarní, koniklec velkokvětý, kosatec nízký nebo zvonek sibiřský.

Z Pavlovských vrchů rostou pouze zde i některé další vzácné rostliny, třeba pryšec sivý menší nebo žebříček štětinolistý. Okraje rezervace lemuje řídký kulturní les s převahou jasanu ztepilého, roztroušenými duby a příměsí akátu ve stromovém patře a silně ruderalizovaným bylinným patrem.

I přestože je rezervace malá, hnízdí zde linduška lesní, bramborníček černohlavý, krutihlav obecný nebo žluva hajní. Na stromech i na travách nalezneme i mnoho teplomilného hmyzu.

V minulosti bylo území využíváno jako pastvina, zachované jsou zde i dva malé lůmky na vápencový kámen, dnes opuštěné. Negativně na rezervaci působil v minulosti pobyt pohraničníků, kteří odtud bedlivě sledovali a hlídali státní hranici.

Dnešní ochranářské zásahy se zaměřují především na odstraňování náletu pajasanů a jasanů na stepních plochách, v lesním porostu se plánuje odstranění akátů a jejich nahrazení vhodnějšími domácími dřevinami. Důležité opatření pro rezervaci přivodila nedávná pozemková úprava, která vymezila na sousedních polích dost velké plochy, na nichž místo pole bude travní porost. Rezervace tak získá kvalitní ochranné pásmo. V letošním roce byla také nově vyhlášená, protože výnos z roku 1946 již nevyhovoval.

Autor je vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově

Vážení čtenáři, seriál Nejkrásnější místa Pálavy najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Břeclavském deníku Rovnost.