Další díly seriálu Nejkrásnější místa Pálavy naleznete ZDE

Dnes svědčí o těžbě kamene kromě velkého lomu v jižní polovině kopce i různě zarostlé haldy skrývkové zeminy na obou stranách lomu. A právě na východním svahu hřebene můžeme nalézt menší plochy skalních stepí s kosatcem nízkým. V dolní části svahu pak navazují nízké křoviny třešně křovité.

Jinou botanickou zajímavostí jsou drobné skalní terásky v opuštěném lomu, které hostí pionýrská společenstva s rozchodníky. Ze zvláště chráněných rostlin, kterých je čtyřiadvacet, zde roste například hlaváček jarní, hvězdnice chlumní a nebo koniklec velkokvětý. V rezervaci bylo nalezeno více než dvě stě padesát druhů rostlin.

Výr velký i vzácný vrápenec

Rezervace je známá především jako význačné zimoviště netopýrů. Nejhojnějším druhem je kriticky ohrožený vrápenec malý s až dvě stě padesáti jedinci. Počty zimujících netopýrů výrazně stouply po uzavření jeskyní v minulém století, a proto je i dnešní provoz jeskyně omezený. Pravidelné zde hnízdí výr velký. Odtud pochází i jeden z mála současných údajů o výskytu pakudlanky jižní na území České republiky.

Velkou část území dnešní rezervace kryje kulturní les s převahou borovice černé a jasanu ztepilého. Na některých místech se šíří nežádoucí akát a pajasan žláznatý. Dlouhodobým cílem je nahrazení borovic vhodnými domácími dřevinami, tedy dubem pýřitým, dubem zimním a habrem obecným.

V minulosti bylo území dnešní rezervace pravidelně vypásáno, nejvíc ji ale ovlivnila těžba vápence, který byl dopravován po kolejích až do vápenky na opačném konci města. V současné době je bez hospodářského využití. Jeskyně Na Turoldu byla až do roku 1975 volně přístupná veřejnosti, pak byla zhruba třicet let zavřená a nyní je zde zřízeno jedno z pracovišť Správy jeskyní České republiky.

V rezervaci je ale také krátká naučná stezka, malý geopark a informační panel, pravidelně se zde konají dubnové oslavy Dne Země. Po okraji rezervace vede hlavní (červená) turistická trasa. Turold je tak významným regionálním turistickým cílem.

Vážení čtenáři, seriál Nejkrásnější místa Pálavy najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Břeclavském deníku Rovnost.

JIŘÍ MATUŠKA (Autor je vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově)