Další díly seriálu Nejkrásnější místa Pálavy naleznete ZDE

Druhým typem mezinárodních chráněných území ustanovených soustavou NATURA 2000 jsou evropsky významné lokality. Ty jsou navrhované a vyhlašované pro ochranu vzácných rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, jejichž ochrana je zakotvená mimo náš národní zákon o ochraně přírody především v takzvané směrnici o stanovištích, vydanou Radou Evropy.

Z celkem osmi pálavských evropsky významných lokalit se několik kryje s již vyhlášenými rezervacemi, nebo jsou o něco větší. Toto se týká evropsky významné lokality Děvín, která v severní části přesahuje národní přírodní rezervaci Děvín-Kotel-Soutěska lokalitou Rajny.

Evropsky významná lokalita Stolová hora je téměř totožná s národní přírodní rezervací Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, je ale vymezená bez lokality Kočičí kámen.

U Turoldu a Slaniska u Nesytu se obě vymezení, tedy evropsky významná lokalita a přírodní rezervace, respektive národní přírodní rezervace, kryjí, u Svatého kopečku je opět evropsky významná lokalita o něco větší než přírodní rezervace, a to právě o tolik diskutovaný zatopený lom. U těchto lokalit je základní podmínka na zajištění ochrany již zabezpečená existujícím vyhlášením.

U zbylých tří evropsky významných lokalit je situace odlišná. Milovický les je vymezený na ploše více než dva tisíce hektarů a zahrnuje rozsáhlý lesní komplex teplomilných doubrav a dubohabřin, který navazuje na komplex lužních lesů, vodních a mokřadních společenstev v nivě Dyje.

Vyhlášená je zde přírodní rezervace Milovický les, zbytek území je krytý vymezenou druhou zónou odstupňované ochrany Chráněné krajinné oblasti Pálava a tudíž není nutné zde uvažovat o nějaké další a přísnější ochraně.

Rostou zde četné vzácné a chráněné druhy, mimo jiné záraza Orobanche teucrii na jediném nalezišti v České republice nebo zajímavá orchidej hnědenec zvrhlý.

#nahled|https://g.denik.cz/68/da/brouk_strevlik_uhersky_palava_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/68/da/brouk_strevlik_uhersky_palava.jpg|Střevlík uherský (též panonský) se dnes vyskytuje jen na jižní Moravě, kde má 3 lokality výskytu.#
Střevlík uherský (též panonský) se dnes vyskytuje jen na jižní Moravě, kde má 3 lokality výskytu

V území se vyskytuje i řada „naturových“ druhů živočichů, a má tak republikový až evropský význam. Evropsky významná lokalita Niva Dyje zahrnuje rozsáhlý komplex lužních lesů a luk, který se nachází v nivě Dyje pod Novomlýnskými nádržemi a do Chráněné krajinné oblasti Pálava zasahuje pouze částí totožnou s národní přírodní rezervace Křivé jezero.

K ochraně této lokality byl připravený návrh na ochranu formou Chráněné krajinné oblasti Soutok, ale ten je nyní zřejmě neaktuální.

Zcela specifickou lokalitou je evropsky významná lokalita Klentnice – kostel svatého Jiří, kterou tvoří půdní prostor kostela v obci Klentnice, kde se dlouhodobě nachází silná letní kolonie netopýra velkého. Ta je jednou z nejvýznamnějších v panonské oblasti v České republice. Ochrana je v tomto případě nejlepší smluvní formou.

V Chráněné krajinné oblasti Pálava je tedy Natura 2000 jasně definovaná a nepředpokládáme nějaké problémy, pokud nedojde k výraznému omezení možnosti zajištění aktivní péče a údržby vymezených území.

Vážení čtenáři, seriál Nejkrásnější místa Pálavy najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Břeclavském deníku Rovnost

JIŘÍ MATUŠKA (Autor je vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově)