Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ to doloží do 30. dubna u Okresní správy sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec.

Dále je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání.

Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a návod k vyplnění jsou k dispozici na Okresní správě sociálního zabezpečení a na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Přehled mohou OSVČ podávat elektronicky také prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Zatímco ti, kteří konají hlavní samostatnou výdělečnou činnost, platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění vždy, tedy i když jsou ve ztrátě. OSVČ vykonávajícím vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vzniká povinnost platit zálohy v případě, že její příjmy po odpočtu výdajů činily v roce 2007 alespoň 48 334 korun.

Štěpánka Filipová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení