Vrty pocházejí převážně z období let 1925 až 1965. „Největší riziko představovaly staré ekologické zátěže v prostoru ochranného pásma jímacího území Moravská Nová Ves skupinového vodovodu Podluží ve směru proudění podzemních vod, které v důsledku deprese vytvořené odběrem podzemních vod mohly tento vodní zdroj znehodnotit,“ uvedl ředitel podniku Petr Lenc.

NATURA

Ohrožené území se nachází mezi Hodonínem a Břeclaví podél toku řeky Moravy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Téměř celé je navíc totožné s biosférickou rezervací Dolní Morava a spadá do soustavy chráněných oblastí Natura 2000.

Nejdříve bylo zapotřebí připravit projekty průzkumu, opakované likvidace a sanace. „Následně byly provedeny nejdříve geologicko-průzkumné práce, kdy byly odebrány vzorky podzemní vody a zemin v okolí každé jednotlivé staré ekologické zátěže a laboratorně se pak vzorky vyhodnotily. Tak bylo možné ohraničit nadlimitní znečištění podzemní vody a zemin ropnými uhlovodíky v okolí staré ekologické zátěže a vymezit území, na kterém se provede sanační zásah. Při něm došlo nejdříve k provedení opakované likvidace starého vrtu.

Administrativní budova v areálu firmy Ploma.
Z hodonínské Plomy může být logistický areál. Čeká se, až nový majitel zaplatí

Cílem bylo uzavřít všechny dříve otevřené těžené i netěžené obzory. „Kromě toho mohly některé sondy představovat potenciální riziko přímého ohrožení zdraví a majetku v případě nekontrolovatelných tlakových projevů a úniků plynu zejména v blízkosti obydlených prostorů nebo lidmi často využívaných území. Dále následovalo geologem řízené odtěžení kontaminovaných zemin a jejich odvoz na schválené biodegradační plochy,“ uvedl náměstek ředitele pro oblast zahlazování následků hornické činnosti Igor Němec.

Při pracích od roku 2010 se zcela potvrdily původní předpoklady o nedostatečné nebo nevhodné likvidaci sond v minulosti. „Nesouhlasily především hloubky a mocnosti těsnících tlakových cementových mostků, byly zjišťovány plynové projevy, výskyty ropy nebo ložiskové vody s vrstvou ropy. V mnoha případech byla objevena proplyněná voda, úniky plynu a tlakové projevy. Všechny tyto okolnosti svědčí o tom, že likvidační práce nebyly v minulosti provedeny v dostatečném rozsahu a kvalitě a nezajišťovaly tak plně požadavky vyhlášky Českého báňského úřadu,“ dodal Němec.

STATISÍCE TUN

Za deset let pracovníci státního podniku prověřili více než devět set starých ekologických zátěží. „Bylo odvrtáno téměř dvacet tisíc průzkumných vrtů, zadáno 206 tisíc laboratorních analýz, bylo vytěženo bezmála 336 tisíc tun kontaminované zeminy, ze které bylo odstraněno 8,5 tisíc tun ropných uhlovodíků. Bylo odčerpáno 243 tisíc kubíků kontaminované vody, z níž bylo zachyceno 900 kubíků ropných uhlovodíků,“ vyčíslil Marek Vybíral, vedoucí střediska Hodonín PKÚ, které se zaměřuje na odstraňování ekologických škod. Zdůraznil, že díky těmto pracím se především znemožnilo pronikání ložiskových médií do zdrojů pitné vody.

Ilustrační foto
Pacienti dostanou recepty dál na papíře, mohou si ale nechat poslat i SMS