Práce okolo přírodního skvostu Břeclavska v sobě zahrnuje podle Kmeta několik důležitých poslání. „Smyslem je ochrana hodnot, které nám zde zanechaly předchozí generace. Těmi hodnotami jsou myšleny jak hodnoty přírodní, tak dochované památky historického osídlení. Pálavu je nutné chápat jako území s harmonicky utvářenou krajinou, na jejíž podobě se nesmazatelně zapsal člověk," říká Kmet.

Vápencové pohoří, jehož název je odvozený od obce Pavlov, je v republice výjimečným unikátem. „I přes svou malou rozlohu zaujímá výsadní místo mezi chráněnými územími v naší zemi. Díky své geografické poloze a velké pestrosti stanovišť, máme zde kromě lesů a stepí také skály, sutě, jeskyně, pískovny, mokřady či slaniska, patří mezi absolutně nejbohatší místa," zmiňuje Mikulovan.

Jako příklad uvádí informaci, že na Děvíně nalezli při velmi podrobném průzkumu v minulém roce přes sedm set druhů vyšších rostlin na ploše pouhých tři sta hektarů. „Taková druhová pestrost nemá v České republice obdobu. Výjimečnost Pálavy dokazuje také to, že je již od roku 1986 biosférickou rezervací a po našem vstupu do Evropské unie se stala také součástí evropské sítě chráněných území Natura 2000," doplňuje muž.

To, že se Pálava před čtyřiceti lety stala chráněnou krajinnou oblastí, vidí pro region jako klad. „Chráněná území jsou častějším turistickým cílem než volná krajina. Pro region, kde lidé velkou měrou žijí z turistiky, je to rozhodně výhoda. Jsem si však vědom toho, že určitou cenu za to, že se území může rozvíjet jen v určitých limitech, platí ti, kteří z turistického ruchu nežijí. Mám na mysli například zemědělce, lesníky, ale i stavebníky nebo investory," jmenuje vedoucí správy.

K připomenutí čtyřicátého výročí chystají pracovníci správy několik akcí. „Jedna bude sedmého května v Klentnici pod Sirotčím hrádkem. Jejím cílem bude představit návštěvníkům přírodu Pálavy. Součástí akce budou mimo jiné také odborné exkurze na Stolovou horu a do okolí Klentnice. Od začátku dubna bude v galerii Konvent výstava výtvarných prací paní doktorky Jarmily Červené s tematikou Pálavy. V průběhu celého roku pak bude fotografická soutěž o nejlepší snímky z pálavské přírody, které se může zúčastnit kdokoliv," prozrazuje vystudovaný ekolog.