Jako tvrdý úder pod pás. Tak téměř bez výjimky vnímají družstevníci nečekané rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení. Ten totiž kvůli nedostatku finančních prostředků zastavil přijímání dotací na renovaci a modernizaci panelových domů z programu Panel.

Utáhnutí kohoutků bude mít neblahý dopad i na obyvatele Břeclavska. Na řadě paneláků, jež spravují bytová družstva, tak možná nezačnou kýžené opravy.
„Je to hrozné. Vím, že někteří lidi jsou z toho zklamaní, budou totiž muset zaplatit více peněz. Nám naštěstí stihli barák zrekonstruovat už dřív,“ oddechl si Mirek Hlavenka, který bydlí na ulici Dukelských hrdinů v Břeclavi.

Bezstarostní mohou být snad jen ti, na jejichž domech se již začalo se stavebními pracemi dříve. „Spravujeme byty prakticky po celé Břeclavi, je zřejmé, že nám to rozhodnutí bude činit potíže. Ale práce na domech, které se momentálně renovují, budou určitě dokončeny,“ tvrdila Marie Stránská z břeclavského bytového družstva Dyje.

Ostatním však pravděpodobně zbudou oči jen pro pláč. „Víme, že to lidi velice mrzí. Už nás i kontaktovali. Teď dokonce pořádají různé schůze, na nichž se snaží tuto situaci řešit,“ nastínila Stránská. „Představenstvo družstva by se mělo v nejbližší době sejít a najít nějaké konkrétní řešení,“ podotkla.
Šokující postoj Státního fondu rozvoje bydlení, jemuž došly peníze na program Panel, a tak mnoho lidí nechal doslova na holičkách, si vybral své první oběti v Hustopečích. „Jedná se asi o stovku lidí. Měli jsme opravit tři bytové domy, nedá se ale bohužel nic dělat, museli jsme to odložit. A není vůbec jisté, kdy práce začnou. Doufám, že na začátku nového roku,“ posteskl si předseda bytového družstva v Hustopečích Miroslav Hrabal…

Více v Břeclavském deníku ve středu 17. října

program PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií – PANEL (ve znění platném od 1.5.2004 upraveném dle nařízení vlády č. 152/2004 Sb.)

Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení

Poskytovatel podpory:

Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků)

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (pro bankovní záruky)

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami (dále jen „banka”) usnadnit financování oprav, modernizace nebo regenerace bytových domů postavených panelovou technologií (dále jen „panelový dům”).

2. Vymezení příjemců podpory

a) fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu a má trvalý pobyt na území České republiky, neprovádí-li opravu, modernizaci nebo regeneraci (dále jen „oprava“) tohoto panelového domu v rámci své podnikatelské činnosti,

b) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky a je vlastníkem bytového nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů (dále jen „jednotka“) v domě, ve kterém je méně než pět takových jednotek nebo méně než tři různí vlastníci, nebo nevzniklo-li před podáním žádosti o finanční podporu společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů,

c) právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a má sídlo na území České republiky, neprovádí-li opravu tohoto panelového domu v rámci své podnikatelské činnosti,

d) společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů.

3. Podmínky programu

Podporu mohou fyzické a právnické osoby (dále jen „příjemci podpory”) získat k:

a) úvěru poskytnutému bankou s bankovní licencí na území České republiky,

b) k úvěru poskytnutému stavebními spořitelnou na řešení bytové potřeby v případě, kdy účastník stavebného spoření nemá ještě podle zákona o stavebním spoření nárok na poskytnutí úvěru z tohoto spoření (dále jen pro oba případy „úvěr”) určenému na financování oprav panelového domu.

Úvěr musí být poskytnut v české měně,

Podporu nelze získat k úvěrům poskytovaným stavební spořitelnou ze stavebního spoření na financování bytových potřeb ani k hypotéčním úvěrům k nimž byla poskytnuta podpora podle zvláštního právního předpisu.

K získání podpory je nutno splnit tyto podmínky:

a) opravovaný dům musí být na území České republiky,

b) dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto programu,

c) předmětem opravy panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení, elektroinstalace) a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu některou z těchto oprav nevyžaduje,

d) úvěr, ke kterému je požadována podpora, je či bude poskytnut v české měně,

e) žádost o podporu musí být podána nejpozději do 6 měsíců od data uzavřvení smlouvy o úvěru,

f) k žádosti musí být přiloženo PROHLÁŠENÍ poradenského a informačního střediska k poskytnutí podpory, k jehož získání žadatel o podporu předloží středisku:

1. projektovou dokumentaci navrhovaných oprav panelového domu,

2. položkový rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravy, které jsou v rámci programu podporovány (viz. příloha č. 2),

3. doklad o podlahové ploše bytů v domech, na jejichž opravy byl poskytnut úvěr,

4. doklady o revizi technických zařízení domu v případě, že nejsou předmětem oprav,

5. průkaz o splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění podle zákona č. 406/2000 Sb. v případě, že oprava panelového domu se týká úspor energie,

g) jde-li o panelové domy, které byly postiženy povodní v roce 2002 a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v tomto období (dále jen „povodeň“), potvrzení obecního nebo městského úřadu, že dům byl postižen povodní, požaduje-li stanovisko střediska do 30 dnů.

Seznam fyzických a právnických osob pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu výkonem činnosti poradenských a informačních středisek zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v Obchodním věstníku. Stanovisko poradenského a informačního střediska k žádosti bude vydáno do 30 dnů.

V případě žádosti o podporu formou bankovní záruky musí rozpočtové náklady na financování podporovaných činností dle přílohy č.2 programu činit nejméně 50 % z výše úvěru, ke kterému je žádána podpora,

h) v případě podpory formou dotace k úhradě úroků musí žadatel doložit potvrzení úvěrující banky o tom, že zahájil čerpání úvěru, ke kterému je žádána podpora. Žadatel musí dále předložit:

a) pravomocné stavební povolení, jde-li o panelové domy, které byly postiženy povodní, postačí doklad o stavebním ohlášení,

b) prohlášení, že k datu podání žádosti nemá splatné závazky ve vztahu k finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, a Státnímu fondu životního prostředí. Dohoda o posečkání s úhradou závazků či o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky,

c) potvrzení místně příslušného finančního úřadu o splnění závazků žadatele vůči státnímu rozpočtu v rámci jeho působnosti (ne starší než 2 měsíce),

d) potvrzení České správy sociálního zabezpečení o splnění závazků žadatele vůči ní (ne starší než 2 měsíce),

e) smlouvu s dodavatelem stavby, který má zaveden a certifikován systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 nebo 9002 akreditovaným certifikačním orgánem,

f) doklad o tom, že fyzická osoba, pověřená odborným vedením realizace stavby, má k této činnosti oprávnění dle § 46a zákona č. 50/1976 Sb.,

g) doklad o zavedení a certifikování systému řízení jakosti u dodavatele stavby,

h) jde-li o panelové domy, které byly postiženy povodní, potvrzení obecního nebo městského úřadu, že dům byl postižen povodní Doklady dle bodů e) až g) mohou být v případě podpory formou záruky předloženy do 1 roku od poskytnutí podpory. Dojde-li při modernizaci nebo rekonstrukci panelového domu ke změně stavby ve smyslu § 139 b odst. 3 stavebního zákona, musí být splněny podmínky měrné spotřeby tepla panelového domu stanovené zvláštním právním předpisem. Po dobu čerpání podpory nesmí být provedena změna účelu užívání domu k jiným účelům než k bydlení. Příjemce podpory je povinen do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, předložit potvrzení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o kolaudaci opraveného domu. Podpora na tentýž druh oprav stejných stavebních prvků domu může být poskytnuta pouze jednou. Podpory jsou příjemcům poskytovány na základě smlouvy. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

4. Druh podpory

4.1. zvýhodněná bankovní záruka za úvěr Příjemcům lze poskytnout zvýhodněnou bankovní záruku za nesplacenou jistinu úvěru ve výši maximálně 70 % jistiny úvěru. O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje Českomoravská záruční a rozvojová banka. a.s.

4.2. dotace na úhradu úroků Podmínky a rozsah poskytování dotace úroků jsou upraveny nařízením vlády č. 299/2001 Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 152/2004 Sb. Podpora se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru o 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby. U úvěrů poskytnutých na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů postižených povodní se podpora stanoví ve výši odpovídající snížení úroků z úvěru o 5 procentních bodů. Žádosti o podporu podané podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb., které nebyly do dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 152/2004 Sb. vyřízeny, se posuzují podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb. a nařízení vlády č. 152/2004 Sb., je-li to pro žadatele výhodnější. Podpora se poskytuje pouze k části úvěru určené na financování oprav stanovených v příloze č. 2 tohoto programu, jehož výše nepřekročí částku 4 800 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů. Postup výpočtu podpory stanoví nařízení vlády č. 299/2001 Sb. Podpora bude vyplácena postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. V případě, že úvěr nebude do dvou let od data uzavření smlouvy o úvěru vyčerpán do podporované výše, výše podpory se přepočte podle skutečné výše čerpání a o zjištěný rozdíl se sníží poslední splátka nebo splátky podpory.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

5.1. u zvýhodněných záruk

Pokud příjemce podpory do jednoho roku od poskytnutí záruky nepředloží programem požadované doklady o dodavateli stavby a vedení stavby nebo do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, nepředloží potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci opraveného panelového domu, nebo pokud bude provedena změna účelu užívání panelového domu k jiným účelům než k bydlení, bude příjemce podpory postižen smluvní pokutou ve výši 5% z počáteční výše záruky. Pokud byla podpora získána na základě nesprávných nebo neúplných údajů, sdělených příjemcem podpory, je příjemce podpory povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % z počáteční výše záruky. V případě prodlení s úhradou smluvních pokut je příjemce podpory povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 36 % ročně.

5. 2. u dotací na úhradu úroků

Pokud příjemce podpory do dvou let od uzavření smlouvy o úvěru ke kterému byla poskytnuta podpora nepředloží potvrzení banky o výši čerpání úvěru, nebo do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, nepředloží potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci opraveného, anebo se zjistí, že podpora byla získána na základě nesprávných nebo neúplných údajů, je příjemce podpory povinen vyplacené prostředky vrátit a zaplatit penále podle zvláštního právního předpisu. Příjemce podpory ztrácí nárok na čerpání její další splátky:

a) v případě, že příjemce podpory bude po dobu delší šesti měsíců porušovat své závazky vůči bance hradit v plné výši splatné splátky jistiny a splatné úroky z úvěru, k němuž je podpora čerpána,

b) pokud dojde ke změně účelu užívání panelového domu k jiným účelům než k bydlení, a to dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o změně účelu užívání stavby,

c) pokud bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby (panelového domu), na jejíž opravy byla podpora poskytnuta, a to dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci,

d) v případě, kdy došlo k úplnému splacení jistiny úvěru.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje minimálně identifikační údaje žadatele,

výpis z katastru nemovitostí a doklad o právní subjektivitě (u podnikatelů) ne starší než 3 měsíce,

charakteristiku opravy,

náklady na opravu a její financování,

prohlášení regionálního poradenského střediska k naplnění věcných podmínek programu a další doklady požadované v části 3 textu programu.

Přílohou žádosti o záruku jsou též údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, potvrzení úvěrující banky, že je ochotna poskytnout úvěr při využití zvýhodněné záruky a informace o předpokládaném zajištění tohoto úvěru.

Přílohou žádosti o dotaci je platná smlouva o poskytnutí úvěru, uzavřená mezi žadatelem o podporu a úvěrující bankou.

Bez výše uvedených příloh nebudou žádosti přijímány.

Formuláře žádostí jsou k dispozici od 12.11.2001:

e) na všech pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. a na její internetové straně http://www.cmzrb.cz,

f) na internetové stránce Státního fondu rozvoje bydlení: http://www.sfrb.cz.

Formuláře žádostí budou poskytovat též:

g) banky a stavebních spořitelny, s nimiž Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. uzavře smlouvy o spolupráci,

h) poradenská a informační střediska.

Žádostí přijímají všechna pracoviště Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Žádost o záruku je nutné předložit osobně, žádost o dotaci lze zaslat též poštou.

Přílohy: 1. Seznam typizovaných konstrukčních soustav

2. Seznam, oprav, rekonstrukcí a modernizací, na které lze poskytnout podporu Příloha č. 1 Seznam typizovaných konstrukčních soustav, realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových domů, postavených panelovou technologií

T 1 T 09 B T 5 B 2 T 11 B 4 T 12 VM OS T 13 VO S T 14 VP OS T 15 B 60 T 16 B 70 T 17 B 70 - 360 T 20 MS Průmstav T 22 PS 61 T 42 PS 69 T 52 PS 69/2 G 40 HK 60 G 55 HK 65 G 57 HK 69 G 58 HKS 70 G 59 HKS G G OS 64 BP 70 OS G OS 66 VVÚ ETA T 01 B Larsen & Nielsen T 02 B BANKS T 03 B OP 1.11 T 05 B OP 1.13 T 06 B OP 1.21 T 08 B OP 1.31 T OB-Nitra Krajské materiálové varianty blokopanelových domů Bytové domy postavené panelovou technologií v regionech po Sovětské armádě

Příloha č. 2 Seznam oprav, rekonstrukcí a modernizací, na které lze poskytnout podporu Opatření

1 Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby

2 Sanace statických poruch nosné panelové konstrukce

3 Oprava dílců obvodového pláště a reprofilace jejich styků

4 Oprava lodžií, balkónů včetně zábradlí

5 Výměna balkónů

6 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště (podmínkou je sanace dílců obvodového pláště)

7 Repase otvorových vnějších výplní – těsnění a drobné úpravy vnějších otvorových výplní (oken a balkónových dveří), výměna vnitřního skla pro zlepšení tepelně technických vlastností

8 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky (případně hlukově) dokonalejšími

9 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb (strojovny, pergoly, atd.)

10 Zasklení lodžií; balkónů

11 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby

12 Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním antivandalského řešení

13 Oprava vnitřních stěn a stropů

14 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí

15 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách

16 Oprava komunikačních prostor

17 Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení

18 Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů

19 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu TUV

20 Hydraulické vyregulování otopné soustavy

21 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy

22 Instalace ventilů na otopná tělesa a vytvoření podmínek pro instalace termostatických hlavic (podmínkou je hydraulické vyregulování otopné soustavy).

23 Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles

24 Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby TUV, spotřeby studené vody

25 Oprava (výměna) rozvodů zdravotních instalací a plynu

26 Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny

27 Modernizace rozvodu TUV (zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr TUV)

28 Oprava nebo modernizace bytového jádra (včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu)

29 Oprava nebo modernizace vzduchotechniky

30 Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud

31 Oprava (výměna) výtahu (včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty)

32 Zřízení nového výtahu

33 Změny dispozičního řešení bytu

34 Bytové nástavby (mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží)

35 Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení

36 Projektové práce, projektová dokumentace 371 Statický posudek 381 Revize technického zařízení budov 391 Získání průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění

zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj