„Děje se tak na požadavek Evropské komise, která shledala, že některé evropsky významné přírodní fenomény jsou v národním seznamu Natura 2000 zastoupeny nedostatečně," sdělil v pátek Petr Slavík z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Nachází se v nich totiž populace rostlin nebo živočichů, které je podle evropské směrnice nutné chránit.

Doplnění Meandrů Jihlavy na seznam zahrnuje úsek dolního toku řeky Jihlavy zhruba mezi Novými Bránicemi a Cvrčovicemi. „Mimo jiné Evropská komise požaduje navrhnout nové lokality pro hrouzka běloploutvého a také vegetaci nížinných vodních toků," upřesnil Slavík.

Příklady oblastí na Břeclavsku v seznamu Natura 2000
- Soutok–Tvrdonicko, zhruba 240 druhů ptáků
- Lednické rybníky, významné hnízdiště vodních ptáků
- Rendezvous, dubový les 
a ohrožené druhy hmyzu
- Slanisko u Nesytu
- Bezručova alej mezi Valticemi a Lednicí
- Turold
- Vrbický hájek
- Trkmanec-Rybníčky (u Rakvic)
- Pouzdřanská step – Kolby

Hrouzek běloploutvý je velmi malá kaprovitá ryba, jež obývá hlubší toky s nižší rychlostí proudění a písčitým nebo jílovitým dnem.

Pokud se oblast stane součástí národního a posléze evropského seznamu Natura 2000, bude povinností ochránců přírody zajistit existenci obou zmíněných předmětů ochrany. „To znamená přinejmenším zachovat jejich současné podmínky, což se týká především správce toku, kterým je Povodí Moravy," uvedl Slavík.

Před starosty několika obcí na Mikulovsku se zase nedávno objevil návrh, týkající se Dunajovických kopců. Tato národní přírodní památka se v soustavě Natura 2000 doplní o Panonské sprašové stepní trávníky. „Jde pouze o upřesnění hranic. Nás se to moc netýká; ani hospodářsky. Je to v dost velké vzdálenosti od obce. Většinu ploch navíc spravuje agentura ochrany přírody a krajiny," řekl dolnodunajovický starosta Josef Hasník.

Nejvyšší z Dunajovických kopců Velká Slunečná připomíná umělými terasami stupňovitou pyramidu v říši Mayů. „Oblastí už vede cyklotrasa, ale zastavují se tam spíše poučení přírodovědci než turisté," podotkl starosta.

V tamních chráněných křovinách a trávnících se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, jakými jsou mandloň nízká, pelyněk Pančicův, katrán tatarský či kudlanka nábožná.

Podle Přemysla Heralta ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava využívali tuto step více než lidé v současnosti před svým odsunem Němci. „Svědčí o tom pozůstatky drobných teras, zplanělé keře vinné révy nebo údaje o viničních tratích v katastru," zmínil Heralt pro seriál Deníku o přírodních klenotech jižní Moravy. Proces rozšiřování chráněných území potrvá více než rok.