Pro mnohé je prostě pohodlnější vyhodit všechno do popelnice u domu než odpad třídit a zacházet si kvůli němu ke vzdálenějším kontejnerům. Alespoň to tvrdí ředitel společnosti STKO, která se zabývá svozem odpadů na Mikulovsku, Tomáš Hlavenka. Jeho tvrzení podporuje i výsledek experimentu, za kterým stojí STKO společně s Michalem Solaříkem.

Právě on bydlí v mikulovském bytovém domě, kde se před více než rokem objevily dva stojany s pytli na papír a plasty. A čekalo se, jakou reakci vyvolají. „Nikdo nemusel lidem z domu říkat o zahájení třídění. Když viděli stojany s pytli, začali odpad třídit sami od sebe,“ poznamenal Michal Solařík.

Obyvatelé domu původně nashromáždili až pět popelnic nevytříděného odpadu týdně. Po roce odtamtud sváží STKO jen dvě popelnice komunálního odpadu za týden. Na skládku tak putuje pouze čtyřicet procent původního množství odpadu. Jeho tříděním ušetřilo třináct lidí městské pokladně čtyři tisíce korun za rok. A po umístění nádoby na bioodpad se tato úspora pravděpodobně ještě zvýší.

Barevné pytle si mohou občané zdarma vyzvednout v sídle STKO nebo na Městském úřadě v Mikulově a využít měsíčního sběru pytlového separovaného odpadu. Ne každý však může pytle plné papíru či plastu skladovat doma čtyři týdny.

„Ideálním řešením by proto bylo umístit do všech domů čtyři popelnice. Dvě bude mít od nového roku každá domácnost, a to na komunální a bioodpad. Na další dvě, tedy na papír a plasty zatím nejsou prostředky,“ přiznává ředitel Hlavenka.

Dovybavit každou domácnost v Mikulově tak, aby byl systém pro nakládání s vyprodukovanými odpady ideální, by vyšlo zhruba na dva milióny. „Náklady na svoz a odstranění odpadu pro rok 2011 lze bez nástrojů snižujících produkci komunálního odpadu vypočítat na tři miliony. Investice ve výši dvou miliónů s desetiletou životností tedy není nijak dramatická,“ dodává Hlavenka.

Podle něj první propočty ukazují, že by obce nakonec na svozu a odstranění komunálního odpadu mohly ušetřit téměř polovinu nákladů. V důsledku by tak mohly snížit místní poplatek za odvoz a skládkování, který třeba v Mikulově činí pět set korun na osobu. Další variantou je vložit peníze do moderního sběrného dvoru pro odkládání nebezpečných a objemných odpadů.

DANA SMRČKOVÁ