VYBRAT REGION
Zavřít mapu
SKÓRE ROVNOSTI: Těšíte se na ochlazení?

Rybí přechod za miliony korun zklamal

BŘECLAV - Vyhodnocení funkčnosti rybího přechodu na řece Dyji v Břeclavi dopadlo špatně. Dílo neslouží, jak by mělo. Povodí Moravy ve spolupráci a odborníky proto začalo s přestavbou rybochodu.

21.8.2007
SDÍLEJ:

Speciální bagr od pondělí přeskládává obrovské balvany na rybím přechodě a odstraňuje nánosy naplavenin.Foto: DENÍK/Tomáš Fryšavský

„Při stavbě rybího přechodu se zvolilo z hlediska funkčnosti nevhodné řešení. Přeskládáním balvanů v jeho horní části se docílí zvednutí dna. To je první důležitý krok k nápravě,“ řekl Stanislav Lusk z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.

Ryby mívají problém proplout


V druhé části projektu se počítá s probouráním a protáhnutím takzvaných oken, které jsou pro ryby poslední překážkou před jejich vplutím nad jez a pokračováním v cestě proti proudu. „Okna jsou v hloubce více než jednoho a půl metru. Kamenný návoz zvedne dno v těchto místech asi o šedesát centimetrů a okna se posunou nahoru, kde budou mnohem lepší podmínky pro průjezd ryb,“ vysvětlil Lusk.
Ryby se mnohdy přes malá okna vůbec nedostaly. „Ryby to při velké průtokové rychlosti a vzniklých turbulencích nezvládnou. Do vrchních pater rybího přechodu se jich dostanou stovky, ale dál už mají problém,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí břeclavské radnice Vilém Vyhnálek. Některá okna jsou podle něj navíc ucpaná naplaveninami. „Dvě z nich už jsou nefunkční, z toho jedno úplně. Další je ucpané částečně, v cestě brání nános větví,“ uvedl Vyhnálek.

Povodí Moravy ví o problémech s naplaveninami už delší dobu. „Čištění od nánosů dřeva by nebylo jednoduché a nemělo by dlouhodobější efekt. Způsob řešení, který jsme zvolili, by měl zamezit i tomuto problému,“ řekl vedoucí závodu Dyje z Povodí Moravy Ladislav Vágner.
Výsledek prý bude stát za to. Při pravidelných kontrolách zjistili odborníci velkou druhovou pestrost ryb, které přechodu využívají na cestě proti proudu. Ze vzácnějších druhů je to například candát východní, drsek menší a větší, ježdík žlutý či ostrucha křivočará. Přes přechod se ale snaží dostat i větší sumci či nádherné parmy.
Někteří lidé jsou přesto dodnes přesvědčeni, že vodní dílo za obrovské peníze je k ničemu, protože ryby se po dokončení dalšího rybochodu u Bulhar dostanou pouze. k novomlýnským nádržím. Lusk s tímto názorem nesouhlasí. „Rybochod má svůj smysl. Vzácným rybím druhům, které se dosud dostaly jen k jezu v Břeclavi, se nyní rozšíří areál o další desítky kilometrů. Tím stabilizujeme populaci, která zároveň nabere na větší početnosti,“ odmítl pochybnosti o zbytečnosti díla odborník…

Více v Břeclavském deníku ve středu 22. srpna

zamyšlení

Rybí přechody


Rybí přechod nebo jinak řečeno "rybovod", je zařízení umožňující migraci vodních živočichů přes vzdouvací zařízení ( jez ), hráze přehrad a rybníků nebo okolo strojovny MVE. Základním úkolem rybovodu je umožnit vodním živočichům zdolání značného rozdílu hladin v jejich přirozeném prostředí. Toho lze dosáhnout několika způsoby, z nichž každý má svá specifika, která je nutno při výběru respektovat. V opačném případě se může snadno stát, že instalované zařízení bude sice pěkně vypadat, voda jím bude proudit a přesto bude rybovod pro živočichy zcela neschůdný. Často jen proto, aby se ušetřil materiál, je postavený rybovod příliš strmý a voda v něm proudí vysokou rychlostí. Jindy má naopak moc mělké stupně a vysoko nad sebou.

Rybovod kaskádový

Patří k nejznámějším a nejpoužívanějším typům. Jeho předností je jednoduchost a to, že i při stavebně malých rozměrech dokáže snadno překonat několikametrový spád. Současně i významným způsobem okysličuje vodu. Na jeho provoz stačí velmi malé množství vody. Svou funkci neztrácí ani při krátkodobém přerušení průtoku. Mezi jeho nevýhody patří rychlé zanášení pískem a také to, že nevyhovuje drobnějším živočichům, ale umožňuje pouze migraci ryb.

Tento rybovod je vyroben jako dřevěné, plechové nebo betonové koryto, rozdělené přepážkami na mnoho nízkých stupňů. Malé množství vody postupně přetéká přes jednotlivé stupně a dole odtéká do odpadní strouhy. Ryby jej překonávají malými skoky, postupně přes jednotlivé stupně vzhůru proti proudu či naopak. Aby to bylo možné, musí být rozdíly hladin v jednotlivých stupních malé, přibližně 15 až 20 cm. Aby ryba dokázala z vody vyskočit, musí mít k dispozici dostatečnou hloubku a to nejméně 25 až 30 cm. Šířka rybovodu nemusí být velká, plně dostačuje 25 až 30 cm, ale pokud tomu dispozice nebrání, je vhodnější postavit koryto širší. Průtok rybovodem se reguluje výškou přepadového prahu do první komory a lze jej vypočítat stejným způsobem jako u přepadů .

Tento typ rybovodu se staví přímo u boční stěny jezu nebo souběžně s jalovým přepadem. Velmi zajímavým a nápaditým řešením je jeho vestavění do betonového pilíře mezi vlastní jez a jalové stavidlo, popřípadě do pilíře oddělující odpadní kanál turbíny od vývařiště u jezového vodního díla. Za provozu je nutné v pravidelných intervalech vyčistit jednotlivé stupně od nashromážděných sedimentů a hrany stupňů zbavit zachycených větviček a listí. Používá se na rychlejších kamenitých potocích na horách a na vysočině.

Rybovod meandrový

Patří k méně známým typům. Jeho předností je výrazně přirozenější prostředí než u předchozího typu a také to, že se nezanáší. Při dobré konstrukci je schůdný pro většinu vodních živočichů. Je však použitelný pouze na menších spádech, jinak vychází stavebně značně dlouhý. Jeho nároky na průtok jsou větší a při zastavení vody zcela ztrácí funkci.

Tento rybovod je vyroben většinou jako betonové, méně často jako plechové koryto. Jeho vnitřní prostor je střídavě předělen příčkami, takže voda je přinucena protékat jej v mnoha zákrutech. Tyto meandry kladou vodě odpor, tím se rychlost jejího proudění snižuje na únosnou mez, která by neměla výrazně překročit rychlost přirozeně tekoucí vody v původním řečišti. Aby byla tato podmínka splněna, neměl by být výškový rozdíl mezi dvěma přepážkami větší než 5 cm. Koryto nesmí být zcela mělké (min. 10 cm). Voda může být navíc ještě v zatáčkách mezi jednotlivými stupni brzděna zvýšeným prahem. Čím bude koryto širší, tím v něm bude celková dráha vody delší a tím pomaleji bude proudit. I v rozích a koutech meandrů je rychlost vody nižší, takže tímto přechodem mohou migrovat kromě ryb i drobní a pomalí živočichové. Používá se na pomalejších nížinných říčkách s písčitým nebo bahnitým dnem. Proto respekuje potřeby odlišných živočišných druhů, kteří se v těchto vodách vyskytují. Stejně tak jako předchozí typ rybovodu se i tento typ staví přímo při stěně jezu, souběžně s jalovým přepadem nebo při stěně objektu MVE. Obdobně může být postaven ve svahu sypané hráze retenční nádrže. Důležitý je zejména tehdy, nemá-li nádrž jiný přepad než požerák nebo spodní výpusť (výjimku samozřejmě tvoří chovné rybníky). Tento rybí přechod vyžaduje, aby byla hladina na jeho vstupu udržována v konstantní výši. Za provozu (mimo příležitostné odstranění zachycených větviček v rozích meandrů) údržbu nepotřebuje.

Biokoridor

Biokoridor je samostatnou kapitolou v problematice rybovodů. Je to vlastně umělé křivolaké řečiště obcházející velkým obloukem celé vodní dílo. Jeho trasa musí být značně dlouhá, aby v něm byla malá rychlost vody (cca 0,25 m/sec). Voda je do něj přiváděna z náhonu přes nízký regulační práh. Zbytek jeho trasy tvoří přirozené jezíky, meandry a tůňky naprosto stejně, jako by to byl obyčejný lesní potůček skotačící přes kameny. Po určitém čase od zbudování dojde k jeho samovolnému začlenění do místního biotopu. Biokoridor musí být samostatnou součástí vodního díla, není možné jej použít např. jako jalový přepad ohrožovaný krátkodobě extrémními průtoky.

Biokoridor, mimo údržbu regulačního prahu a občasného vyčištění od zachycených větví nevyžaduje žádnou údržbu. Naopak, časté zásahy do jeho přirozeného prostředí jsou vlastně nežádoucí. Staví se na velkých řekách s malým spádem v nížinách. Jeho miniaturu lze zřídit i u vodního díla se středním spádem, pokud jsou k dispozici dostatečně rozsáhlé pozemky.

Rybovody v praxi:

První dva typy rybovodů lze kombinovat (široké koryto s úzkými přepady střídavě na levé a pravé straně). Práh vstupu do rybovodu či biokoridoru musí být vždy níž, než je koruna jezu, aby do něj byl za všech okolností zaručen přívod vody. Je-li vodní motor vybaven hladinovou automatikou, musí tuto skutečnost respektovat i její naprogramování. Vzhledem k tomu, že průtok rybovodem bývá pouze zlomkem skutečného průtoku řečištěm (orientačně 1…10 ltr./sec.), není třeba se při jeho použití obávat výrazného snížení výkonu vodního motoru. Rybovody se stavějí jako otevřené. Kdyby musely být z bezpečnostních důvodů zakryty, pak by toto zastřešení mělo být nejméně 0,5 m nad hladinou, mřížované, případně plné, ale v tom případě alespoň částečně z průsvitného materiálu. Aby rybovod i biokoridor živočichy nalákal, musí jím vždy proudit voda a musí být logicky umístěn na migrační trase (která nemusí být vždy totožná se stavebně nejjednodušším řešením). V opačném případě budou marně hledat cestu ve vývařišti jezu, jalovém přepadu nebo pod savkou turbíny. U derivačního díla se rybí přechod neumisťuje ke strojovně, ale nejčastěji přímo na odběrný jez. Rybovod v tomto případě zajišťuje svým provozem i minimální průtok v původním řečišti. Je-li jez velmi nízký (např. tyrolského typu ), není rybí přechod zapotřebí.
I když jsou rybovody a biokoridory již léta používány (hlavně v zahraničí) a jsou na první pohled velmi jednoduché, je na nich neustále co vylepšovat. To se týká hlavně řešení nátoku vody, aby se neucpávaly nečistotami, protože před nimi nelze umístit česle. Přesto, že se hydroenergetika tváří jako nejekologičtější zdroj, mnohdy pro zdánlivé maličkosti jím není. Rybovody a biokoridory jsou právě tou "drobností." Je velkou ostudou, že na většině vodních staveb v ČR toto zařízení chybí. Přitom by často stačilo jen pár prken a dobrá vůle…

zdroj: mve.energetika.cz

21.8.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Stavebnictví - Stavebnictví Instalatéři, potrubáři 130 Kč Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři PROVOZNÍ MONTÉR. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 130 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 17.9./pozice na pracovišti v HUSTOPEČÍCH pro vyučené v oboru instalatér nebo strojní zámečník. Náplní práce jsou opravy poruch, údržba a rekonstrukce vodovodních sítí.. Požadujeme ŘP B a svářečský průkaz. Přispíváme na stravu, penzijní připojištění, poskytujeme týden dovolené navíc a tři dny zdravotního volna. Profesní životopis zasílejte mailem, osobní návštěvu nutno domluvit předem telefonicky.. Pracoviště: Vodovody a kanalizace břeclav, a.s. - prov. hustopeče u b., Nádražní, č.p. 245, 693 01 Hustopeče u Brna. Informace: Z. Kleinová, +420 519 304 641. Právo - Právo Právník 20 000 Kč Podnikoví právníci PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 12.9.2018 - přihlášku zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně MěU Břeclav na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a to nejpozději do 30.září 2018 - více o výběrovém řízení a jeho podmínkách na https://breclav.eu/urad/pracovni-mista-vypsane. Zajišťování právního poradenství a konzultační činnosti v rámci městského úřadu. VŠ právního směru, i absolvent, praxe výhodou, velmi dobrá znalost práce s PC, ŘP sk. B, znalost příslušné legislativy., Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Město břeclav, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 42, 690 02 Břeclav 2. Informace: Jana Pelikánová, +420 519 311 214,jana.pelikanova@breclav.eu. Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 12 500 Kč Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech PRACOVNÍK ÚKLIDU/POKOJSKÁ - POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 12500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 12.9.2018 - úklid hotelových prostor, veřejných prostor, hotelových pokojů, pomocné práce v kuchyni, mytí nádobí, úklid kuchyně. I ZŠ, i bez praxe. Rozvržení pracovní doby dle dohody, včetně sobot a nedělí podle obsazenosti penzionu. Vlastní doprava do práce nutná. KONTAKT: Dřímalová Eliška Mgr., tel.: 734 311 485, e-mail: drimalova@addo.cz, Místo výkonu práce: Valtice. Pracoviště: Addo plus, s.r.o., Polní, č.p. 1123, 691 42 Valtice. Informace: Eliška Dřímalová, +420 734 311 485. Výroba - Výroba Ruční balič 12 200 Kč Ruční baliči RUČNÍ BALIČI. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 8. Poznámka: 19.9.2018 - ruční baliči v kovovýrobě. I základní vzdělání, i bez praxe, dobrý zdravotní stav, samostatnost, zručnost, práce v chladném prostředí. Dvousměnný provoz. KONTAKT: Meshko Sergij, tel.: 545 241 600, e-mail: baukra@tiscali.cz, Místo výkonu práce: Ladná. Pracoviště: Baukra s.r.o. - provoz ladná 2, Mlýnská, č.p. 459, 691 46 Ladná. Informace: Sergij Meshko, +420 545 241 600.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Klimatolog Pavel Zahradníček

Ochlazovací budka problémy nevyřeší, říká klimatolog Zahradníček

Dobrovolní hasiči. Ilustrační foto

Nejlepší dobrovolní hasiči dostanou peníze i nové vybavení. Vítěze vyberou lidé

AKTUALIZOVÁNO

Požár kulturního domu: střecha se propadla, škody už jdou do desítek milionů

Drnovice /VIDEO/ – Plameny olizující střechu, hustý dým valící se obcí a dvacet hasičských jednotek. Tak to aktuálně vypadá v Drnovicích u Vyškova. Hoří tam kulturní dům.

Rozšíření města vína rozdělilo Valtice. Petici podepsalo 359 lidí

Jižní Morava – Kolem jsou svahy vinohradů, kde lze nyní při vinobraní pozorovat hloučky lidí. Směrem k Rakousku se tyčí vinařství Obelisk, na opačné straně začíná zámecký park. Na pozemcích v jižní části malebných Valtic na Břeclavsku plánuje developer výstavbu nových rodinných domů. „V první fázi maximálně 112,“ upřesnil valtický starosta Pavel Trojan. Mnohým místním ale vadí navrhovaná podoba projektu.

StB na dekoltu lídryně strany? Nápisem vandal útočí na Babiše

Jižní Morava - Tři slepice místo žen debatují u kávy. Plakát šířící se po sociálních sítích vyvolal ostrou diskuzi v Mikulově na Břeclavsku. Díky logu se čtyřlístkem v pozadí a nápisu Na kávu se Silvií je jasné, že cílí na sdružení Pro Mikulov a jeho lídryni Silvii Pelant Janatovou. „Vyvodila jsem, že jej vytvořil můj bývalý kamarád grafik,“ uvedla.

Truck Show ukáže několikatunové kolosy, dračí lodě vyplují na nádrži

Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Mnohatunové kolosy na tři dny přilákají do Brna motoristické příznivce. Kromě ukázky desítek trucků vystoupí také hudební kapely. Deník Rovnost vám přináší také další desítky zajímavých tipů na víkend z celé jižní Moravy.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT