„Podpora z dotačního programu ministerstva kultury je určená na obnovu památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území, nejsou prohlášené za národní kulturní památky a nejsou 
ve vlastnictví České republiky," upřesnila Viera Hanáková z úseku památkové péče břeclavské radnice.

Z programu Podpora obnovy kulturních památek nelze hradit modernizace objektů ani protipožární opatření. Stejně tak není možné dotaci využít na stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, terénní úpravy ani žádné vedlejší rozpočtové náklady.

Žádost se liší pro plátce a neplátce DPH. „Plátci DPH vypočítávají procenta příspěvku k ceně prací bez daně z přidané hodnoty," objasnila Hanáková.

Žádost se podává na formuláři, který je dostupný na webu města (www.breclav.eu) nebo na stránkách ministerstva (www.mkcr.cz), kde jsou také zásady dotačního programu.

Pro více informací mohou majitelé památek kontaktovat Vieru Hanákovou (tel. 519 311 401, e-mail: viera.hanakova@breclav.eu) nebo Pavlu Chládkovou (tel. 519 311 310, 
e-mail: pavla.chladkova@breclav.eu).